Generalforsamling Sif og Simfit

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til 

Generalforsamling

Torsdag d.27. januar 2022 kl. 19.00 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag.

4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger

5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4

På valg er:

Kassereren.

2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på juhlermaugstrup@gmail.com senest d. 20. januar.

SimFit 24-syv gennemfører deres generalforsamling samme dag klokken 18.30, også i Multihuset. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email